MADEIRA
ไหมปักเรย่อน CLASSIC No.12 2,000 เมตร

Choose List Type:

Choose Sorting::

ไหมปักเรย่อน CLASSIC No.12 2,000 เมตร

Rayon เบอร์ 12 มีขนาดเส้นไหมที่ใหญ่กว่าเบอร์ 40 ซึ่งช่วยเพิ่มตัวเลือกในการใช้งาน เพื่อตอบโจทย์งานปักที่มีลายขนาดใหญ่ และ ช่วยลดเวลาในการปักงานลงถึงเท่าตัว

รหัสเบอร์สี:1066 หมายเลขสินค้า:9201066 ความยาว: 2000m

รหัสเบอร์สี:1315 หมายเลขสินค้า:9201315 ความยาว: 2000m

รหัสเบอร์สี:1058 หมายเลขสินค้า:9201058 ความยาว: 2000m

รหัสเบอร์สี:1118 หมายเลขสินค้า:9201118 ความยาว: 2000m