MADEIRA
ไหมปักเรย่อน CLASSIC No.12 2,000 เมตร

ไหมปักเรย่อน CLASSIC No.12 2,000 เมตร

Rayon เบอร์ 12 มีขนาดเส้นไหมที่ใหญ่กว่าเบอร์ 40 ซึ่งช่วยเพิ่มตัวเลือกในการใช้งาน เพื่อตอบโจทย์งานปักที่มีลายขนาดใหญ่ และ ช่วยลดเวลาในการปักงานลงถึงเท่าตัว

MADEIRA CLASSIC NO. 12 2000 M

CLASSIC 12

  • 2000m หมายเลขสินค้า: 9201118
  • รหัสเบอร์สี 1118
  • หน่วยผลิตภัณฑ์  (CONE)

MADEIRA Color Matching

  • Pantone® similiar: 422C 429C 7544C 10388C 10389C Cool Gray 7C